Declarația de credință de la Dortrecht anul 1632
              
                          ARTICOLUL IV-Venirea lui Cristos în această lume şi motivul venirii Lui
 
       Noi credem şi mărturisim că "la împlinirea vremurilor”, pe care toţi sfinţii patriarhi o aşteptau cu atâta ardoare, şi cu atâta nerăbdare, Cel dinainte promis, Mesia, Răscumpărătorul şi Mântuitorul, a pornit de la Dumnezeu, fiind trimis de El, şi în conformitate cu prezicerile proorocilor şi cu mărturia evangheliştilor, a venit în lume, da, în trup, astfel încât însuşi Cuvântul a devenit trup şi om ; şi a fost născut de Fecioara Maria (care a fost căsătorită cu Iosif, din casa lui David), şi L-a avut pe Isus ca prim-născut în Betleem, "L-a înfăşat în scutece, şi L-a culcat într-o iesle". Ioan 4:25; 16:28; 1 Timotei 3:16; Matei 1:21; Ioan 1:14; Luca 2:7.

      Noi credem şi mărturisim că Acesta este acelaşi cu Acela "a cărui obârşie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veşniciei", care "nu are nici început al zilelor nici sfârşit al vieţii". El este Cel despre care se mărturiseşte că este "Alfa şi Omega, începutul şi sfârşitul, Cel dintâi şi Cel de pe urmă". De asemenea, El, şi nu altul, este Cel care a fost ales, promis, şi trimis. Cel care a venit în lume şi care este singurul Fiu al lui Dumnezeu, care a fost înainte de Ioan Botezătorul, înainte de Avraam, înainte de lume. Da, Cel care a fost Domnul lui David, şi care este Dumnezeul întregului Pământ, "primul născut din toată zidirea", Cel care a fost trimis în lume şi şi-a dat trupul, ca "un miros de bună mireasmă, o jertfă bine primită şi plăcută lui Dumnezeu", da, pentru mângâierea, răscumpărarea şi mântuirea omenirii. Mica 5:2; Evrei 7:3; Apoc. 1:8; Ioan 3:16; Romani 8:32; Coloseni 1:15; Evrei 10:5.

      Dar cum şi în ce mod a fost pregătit acest trup vrednic, sau cum a devenit Cuvântul trup, noi rămânem la ceea ce spune evanghelistul în descrierea sa ; în conformitate cu aceasta, noi mărturisim împreună cu toţi sfinţii că El este Fiul Dumnezeului Celui Viu, în care este toată nădejdea, mângâierea, răscumpărarea şi mântuirea pe care nu trebuie să le căutăm în altcineva. Luca 1:31-35; Ioan 30:31.

      Noi credem şi mărturisim prin autoritatea Scripturii, că Isus, când şi-a terminat lucrarea pentru care a fost trimis în lume, a fost dat, prin providenţa lui Dumnezeu, în mâinile celor nelegiuiţi, în timpul când guvernator a fost Pilat din Pont, a fost răstignit, a murit, a fost înmormântat, a înviat din morţi a treia zi, S-a înălţat la Cer, unde stă acum la dreapta Slavei lui Dumnezeu ; va veni din nou să judece pe cei vii şi pe cei morţi. Luca 23:1; 33:53; 24:5,6,51.

     Noi credem că Fiul lui Dumnezeu a murit – gustând moartea pentru fiecare om – şi-a vărsat preţiosul sânge şi de aceea a strivit capul şarpelui, a distrus lucrările diavolului, păcatele au fost şterse, şi a adus răscumpărare pentru întreaga rasă umană ; astfel, El a devenit sursa mântuirii veşnice pentru toţi cei care, din timpul lui Adam până la sfârşitul lumii, au crezut în El şi I s-au supus. Gen. 3:15; 1 Ioan 3:8; Coloseni 2:14; Romani 5:18.
 

ARTICOLUL V-Legea lui Cristos, care este Sfânta Evanghelie, sau Noul Testament