Cele 33 articole ale credinței Art. 4
 
         

                Cu privire la aceasta noi mărturisim că: în Fiinţa Divină unică nu există doar trei nume, ci fiecare dintre acestea are propria ei însemnătate şi propriile atribute, astfel că există un Tată adevărat şi real, de la care sunt toate lucrurile şi un Fiu adevărat şi real, prin care sunt toate lucrurile şi un Duh Sfânt adevărat şi real prin care lucrează Tatăl şi Fiul.

Tatăl este Tatăl cel adevărat, care a născut pe Fiul înainte de vremuri, şi de la care Fiul a ieşit şi a venit şi prin care El (Tatăl) a creat şi a făcut toate lucrurile şi prin care Fiul a fost trimis pentru a fi Mântuitorul lumii.

Fiul a fost născut din El, a ieşit şi a venit de la El, şi prin puterea Celui Preaînalt a fost conceput de Maria şi s-a născut ca om. A suferit, a fost răstignit, a înviat din morţi, s-a înălţat la ceruri, şi stă la dreapta Tatălui Său cel Atotputernic în ceruri.

Duhul Sfânt este Cel care vine de la Tatăl şi de la Fiul şi care este trimis de Ei, prin care Tatăl şi Fiul operează şi lucrează. El nu vorbeşte despre Sine Însuşi, ci ceea ce a auzit de la Tatăl şi El ia din ce este al lui Hristos pentru a le descoperi celor ce sunt Săi.

Deci, ei sunt trei martori de aceeaşi esenţă divină, în ceruri: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, în care slava singurului născut din Tatăl, a apărut în mod real şi distinct, sub forma unui slujitor, pe pământ şi a fost văzută şi de Ioan Botezătorul la Iordan.

Acelaşi Ioan a văzut şi Duhul Sfânt coborând sub forma unui porumbel, de la Dumnezeu, din ceruri, asupra lui Hristos pentru a rămâne cu El. Şi Tatăl, care este un duh nevăzut şi nu poate fi văzut de ochiul muritor şi-a făcut vocea auzită din ceruri: „Acesta este Fiul Meu preaiubit în care Îmi găsesc toată plăcerea.”

Despre aceşti trei martori adevăraţi se vorbeşte limpede după cum urmează: „Dacă Eu mărturisesc despre Mine Însumi, mărturia Mea nu este adevărată.” (Ioan 5:31, 32)

În legea voastră este scris că mărturia a doi oameni este adevărată: deci despre Mine Însumi mărturisesc Eu şi despre Mine mărturiseşte şi Tatăl care M-a trimis.” (Ioan 8:16.18, 29, 54); 1 Ioan 5:20; Ioan 16:32 şi 15:24.

Din nou, Pavel spune: „Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni, Omul Isus Hristos.” (1 Tim 2:5)

Oricine o ia înainte şi nu rămâne în învăţătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învăţătura aceasta, are pe Tatăl şi pe Fiul.” (2 Ioan 1:9)

Despre Duhul Sfânt, Hristos spune: „Eu voi ruga pe Tatăl şi El vă va da un alt Mângâietor care să rămână cu voi în veac şi anume, Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi.” (Ioan 14:11, 17; Mat 12:32)

Dar dacă mă duc, vi-L voi trimite. Căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare. El Mă va proslăvi pentru ca va lua din ce este al Meu li vă va descoperi.” (Ioan 16:7, 13, 14)

Despre felul în care Ioan, un om al lui Dumnezeu a văzut Duhul Sfânt sub forma unui porumbel, citim: „Şi Duhul Sfânt s-a pogorât peste El în chip trupesc, ca un porumbel. Şi din cer s-a auzit un glas care zicea: „Tu eşti Fiul Meu preaiubit, în care îmi găsesc toată plăcerea mea.” (Luca 3:22)