Cele 33 articole ale credinței Art. 30
 
 
 

Despre vremea din urmă şi a doua venire a lui Hristos din ceruri, mărturisim că: marele Dumnezeu din ceruri care, la început, a creat cerurile şi pământul din nimic, de asemenea a desemnat o zi şi o vreme, pe care n-o cunosc nici îngerii din ceruri, cu atât mai puţin oamenii muritori, în care îi va prin surprindere, precum zborul unei păsări, sau hoţul din noapte, vreme în care Dumnezeul atotputernic va distruge pământul vizibil şi îl va arde cu un foc veşnic, cu excepţia acelor din rasa umană care vor fi făcut voia lui Dumnezeu, care vor rămâne în veac.

În ziua cea mare din urmă a Domnului, Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos, care, în prezenţa apostolilor s-a ridicat la ceruri într-un nor, se va întoarce din ceruri pe norii cerului, dar nu sub forma umilă a unui slujitor, ca la prima Lui venire în Betleem. Căci la a această a doua Sa venire Se va arăta pe Sine pe nori ca rege al regilor şi domn al domnilor, cu puterea şi slava Tatălui Lui Atotputernic şi cu toţi îngerii lui Dumnezeu, şi astfel, cu trâmbiţa lui Dumnezeu, şi cu glasul unui arhanghel, va scoate un strigăt ca va mişca cerul şi pământul, minţii şi insulele, soarele şi luna îşi vor pierde strălucirea, stelele vor cădea din cer, oamenii de pe pământ vor plânge şi se vor boci, de teamă şi în aşteptarea lucrurilor care vor veni şi toţi Îl vor vedea pe Fiul Omului venind, cu putere şi mare slavă.

Despre această zi a Domnului, citim: „El a şezut jos pe muntele Măslinilor. Şi ucenicii Lui au venit la El la o parte, şi I-au zis: „Spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri? Şi care va fi semnul venirii Tale şi al sfârşitului veacului acestuia?” (Mat. 24:3)

Ziua Domnului însă va veni ca un hoţ. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cereşti se vor topi de mare căldură, şi pământul, cu tot ce este pe el, va arde.” (2 Pet. 3:10; Mal. 4:1)

Pentru că voi înşivă ştiţi foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoţ noaptea. Când vor zice: „Pace şi linişte!”, atunci o prăpădenie neaşteptată va veni peste ei, ca durerile naşterii peste femeia însărcinată; şi nu va fi chip de scăpare.” (2 Tes. 5:2, 3)

Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece. Despre ziua aceea şi despre ceasul acela, nu ştie nimeni: nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl.” (Mat. 24:35, 36; Mc. 13:31; Ps. 102:27; Is. 51:6)

Despre venirea lui Hristos din ceruri, citim: „Bărbaţi galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer.” (Fapte 1:11)

Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos.” (1 Tes. 4:16)

Iată că El vine pe nori. Şi orice ochi Îl va vedea; şi cei ce L-au străpuns. Şi toate seminţiile pământului se vor boci din pricina Lui!” (Apoc. 1:7; Mat. 24:30; Lc. 21:27; 1 Tes. 1:10; 2 Tes. 1:7; Da. 7:13; Iuda 14)