Cele 33 articole ale credinței Art. 33
 
 
 La această slăvită împărăţie a cerurilor, Dumnezeu, prin harul şi bunătatea Lui, a făcut de la început lumii ca toţi omenii căzuţi să fie chemaţi, mai întâi prin slujitorii Lui proorocii iar apoi prin Însuşi Fiul Său care, părăsind această împărăţie pentru o vreme, a venit să predice şi să-i cheme pe toţi oamenii să părăsească întunericul acestei lumi şi să se grăbească să intre în odihna veşnică. Pentru acest scop s-a pregătit o mare petrecere, pentru ca oamenii să nu poată inventa scuze cu privire la pământ, boi sau nevastă, ci să vadă că drumul uşa şi poarta sunt pregătite şi deschise.
Această slăvită împărăţie a cerurilor este prefigurată şi prezentată nouă ca o cetate plină de bunătăţi, noul Ierusalim, care se coboară din ceruri, gătită frumos de Dumnezeu, aşa cum se împodobeşte mireasa pentru soţul ei; străzile ei sunt de aur curat, iar zidurile şi porţile sunt construite din şi împodobite cu multe perle şi pietre preţioase. În această cetate se află gloria lui Dumnezeu cel Atotputernic, pe care n-au putut-o vedea nici Moise pe muntele Sinai, nici ochiul vreunui om.
Această strălucite şi lumină veşnică va străluci în această cetate pentru totdeauna. Aici orice întuneric, plâns, frig, goliciune, foame şi sete vor fi schimbate în bucurie şi mângâiere veşnică. Această glorie şi bucurie este atât de mare şi de nedescris încât lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru cei ce-L iubesc nu au fost văzute de ochiul omului, auzite de urechea lui şi nu s-au suit la inima lui, şi în această stare cerească ce este mai presus de orice slavă, vor fi aduşi toţi cei credincioşi şi plăcuţi lui Dumnezeu care, la învierea din morţi, când sufletele lor, separate de trupuri prin moarte şi păstrate în mâna lui Dumnezeu până acum, vor fi reunite cu trupurile lor, vor fi luaţi de pe acest pământ al întunericului pentru a-L întâmpina pe Domnul în văzduh.
Şi, aşa cum o mireasă este primită de mirele ei, toţi copiii lui Dumnezeu vor fi primiţi, trup şi suflet prin har, de către Isus Hristos şi vor fi primiţi în această bucurie slăvită, unde Îl vor vedea pe Dumnezeu aşa cum este, în gloria Lui de nedescris, împreună cu toate oştile cereşti.
Atunci se vor dezbrăca de haina lor de amărăciune, a acestui trup muritor şi se vor îmbrăca cu haina nemuririi, în alb, strălucind şi, împreună cu toţi aleşii lui Dumnezeu vor fi hrăniţi de Fiul lui Dumnezeu, pe care L-au mărturisit în lume, cu pâinea cerească ascunsă, şi vor mânca din pomul vieţii şi vor bea din fântâna cu apă vie şi, devenind ca îngerii, vor cânta, cu limbi şi voci pline de bucurie spre slava Mielului, mirele lor, un cântec nou, cu o bucurie slăvită şi de nedescris, pe care nimeni nu o va mai putea lua de la ei, ci vor fi regi şi preoţi ai lui Dumnezeu, şi vor trăi şi vor domni cu Hristos pentru veci de veci.

Fie ca Dumnezeul harului şi îndurării şi al oricărei mângâieri care ne-a chemat de la început la împărăţia Lui cerească şi la slavă, dându-ne nouă, fii nevrednici ai omului, darul bun al duhului Lui, făcându-ne vrednici de EL şi atrăgându-ne la El, ca să căutăm şi să alergăm după acest mare premiu şi, prin har, să-l primim prin Isus Hristos şi să ne bucurăm de el veşnic. Amin.

Despre împărăţia veşnică a cerurilor şi despre Regele ei, citim: „Fiindcă am primit dar o împărăţie, care nu se poate clătina, să ne arătăm mulţumitori, şi să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie şi cu frică.” (Evr. 12:28)

Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta”, a răspuns Isus. „Dacă ar fi Împărăţia Mea din lumea aceasta, slujitorii Mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile Iudeilor; dar acum, Împărăţia Mea nu este de aici.” (Ioan 18:36)

Citiţi mai departe despre faptul că acest rege etern, Isus Hristos, la a doua lui venire din ceruri, după învierea morţilor şi după judecata cea veşnică, îi va primi pe toţi membrii împărăţiei Lui în împărăţia slăvită a cerurilor, unde vor privi la slava de nedescris a lui Dumnezeu. „Atunci Împăratul va zice celor de la dreapta Lui: „Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu de moşteniţi Împărăţia, care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii.” (Mat. 25:34)

Dar cei neprihăniţi vor trăi pentru totdeauna; răsplata lor este la Domnul iar grija lor o poartă cel Preaînalt, De aceea ei vor primi o împărăţie slăvită şi o cunună frumoasă din mâna Domnului.” (1 Pet. 5:4; 2 Tim. 4:8; Apoc. 2:10; Iac. 1:12)

Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiaţi-va dar unii pe alţii cu aceste cuvinte.” (1 Tes. 4:17, 18; 1 Cor 2:9; 1 Pet. 1:8; Ioan 16:22)

Prea iubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi, nu s-a arătat încă. Dar ştim că atunci când Se va arăta El, vom fi ca El; pentru că Îl vom vedea aşa cum este.” (1 Ioan 3:2; Fil. 3:20, 27)

Când Se va arăta Hristos, viaţa voastră, atunci vă veţi arăta şi voi împreună cu El în slavă.” (Col. 3:4)

Ochii tăi vor vedea pe Împărat în strălucirea Lui, vor privi ţara în toată întinderea ei. Inima ta îşi va aduce aminte de groaza trecută şi va zice: „Unde este logofătul? Unde este vistiernicul? Unde este cel ce veghea asupra turnurilor?” (Is. 33:17, 18)

Despre toţi cei care, dintr-o credinţă adevărată, demonstrează virtuţile spirituale cerute şi care continua până la capăt în această chemare divină, citim: “ De aceea, fraţilor, căutaţi cu atât mai mult să vă întăriţi chemarea şi alegerea voastră; căci, dacă faceţi lucrul acesta, nu veţi aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belşug intrare în Împărăţia veşnica a Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos.” (2 Pet. 1:10, 11)

Aici este răbdarea şi credinţa sfinţilor. (Apoc. 13:10)